မြန်မာနိုင်ငံ အကောက်ခွန်လုပ်ငန်းများဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်သူများအသင်း အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်စာရင်းများ

စဉ် အမည် အသင်းတာဝန် ဆက်သွယ်ရန်
ဦးညီညီအောင် ဥက္ကဌ ၀၉-၅၀၀၆၄၀၈
ဦးမောင်မောင်ကြွယ် ဒုတိယဥက္ကဌ ၀၉-၂၅၃၀၅၀၅၅၆
ဦးထင်အောင်ဇော် ဒုတိယဥက္ကဌ ၀၉-၅၀၁၂၆၂၅
ဦးမင်းမောင်ဦး အတွင်းရေးမှူး ၀၉-၅၀၁၆၀၈၂
ဦးစိုးအောင် တွဲဘက်အတွင်းရေးမှူး(၁) ၀၉-၅၀၂၁၄၁၁
ဦးသိန်းနိုင် တွဲဘက်အတွင်းရေးမှူး(၂) ၀၉-၄၃၀၉၆၈၅၈
ဒေါ်မြမြ ဘဏ္ဍရေးမှူး ၀၉-၅၀၀၁၉၅၃
ဒေါ်တင်တင်မိုး တွဲဘက်ဘဏ္ဍရေးမှူး ၀၉-၅၀၇၄၂၇၀
ဦးမျိုးဆောင် စာရင်းစစ်   ၀၉-၅၁၂၀၂၉၂
၁၀ ဒေါ်ဝင်းဝင်းမော် တွဲဘက်စာရင်းစစ် ၀၉-၅၁၈၈၃၈၃
၁၁ ဦးကျော်သူမိုးဆွေ အလုပ်အမှုဆောင် ၀၉-၇၇၀၅၆၇၆၆၁
၁၂ ဦးမင်းထွန်းမြင့် အလုပ်အမှုဆောင် ၀၉-၅၀၅၉၇၂၅
၁၃ ဒေါ်ဖြိုးဖြိုးအောင် အလုပ်အမှုဆောင် ၀၉-၅၁၈၇၆၅၄
၁၄ ဒေါ်သိင်္ဂီဌေး အလုပ်အမှုဆောင် ၀၉-၅၁၁၅၆၅၂
၁၅ ဦးသောင်းဒန် အလုပ်အမှုဆောင် ၀၉-၅၀၃၈၅၉၁
၁၆ ဦးသင်းကို   အလုပ်အမှုဆောင် ၀၉-၇၈၇၈၇၈၀၀၇