အသိပေးခြင်း

MCBA Member များ အကောက်ခွန်ကိစၥရပ်များ ဆောင်ရွက်ရာတွင် အ၀ါကဒ် ကိုင်ဆောင် သူများသည် Agent Card များ ချိတ်ဆွဲလျက် အကောက်ခွန်ရုံး အတွင်းတွင် MCBA တံဆိပ် ပါ အ၀ါရောင် အပေါ်၀တ် ၀တ်ဆင်ပြီး ၀င်ထွက် ဆောင်ရွက်ကြပါရန် နှင့် ပန်းရောင်ကဒ် ကိုင်ဆောင်သူ လုပ်သားများသည် Port Terminals များတွင် ကဒ်များ ချိတ်ဆွဲလျက် MCBA တံဆိပ်ပါ ပန်းရောင် အပေါ်၀တ် ၀တ်ဆင်ပြီး ၀င်ထွက်ဆောင်ရွက်ကြပါရန် အသိပေး အပ်ပါသည်။

Agent လိုင်စင်သက်တမ်းတိုးလက်ခံခြင်း

၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် အကောက်ခွန်ဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်များအတွက် လုပ်ငန်း(လိုင်စင်) သက်တမ်းတိုးနှင်႔ အဖွဲ့အသစ် လျှောက်ထားခြင်းတို့အတွက် အသင်းသားထောက်ခံချက်များ ထုတ်ပေးနေပြီ ဖြစ်ပါကြောင်း။