2018 - 2019 ခုနှစ်သက်တမ်းကာလတွင် အလုပ်အမှုဆောင်အဖြစ် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန် အသင်းသားများ၏ ဆန္ဒပြုလွှာ တောင်းခံခြင်း

2018 - 2019 ခုနှစ်သက်တမ်းကာလတွင် အလုပ်အမှုဆောင်အဖြစ် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန် အသင်းသားများ၏ ဆန္ဒပြုလွှာ